Monika Czerwińska – szkolenia biznesowe

Strona prywatna - szkolenia zamknięte, wyjazdy integracyjne oraz symulacje menedżerskie.

Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr ZBL/83 4 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego
Plan dyskusja podczas spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:
 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 - 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Audyt stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Kursy
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX - komponent regionalny
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Program będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: golubsko-dobrzyński oraz wodzisławski
  Upoważnieni beneficjenci to: Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., Huta Szkła "Jarosław" S.A., DAYTONA" AUTO-KOMIS, """DONATO"", Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA , "JAI KUDO POLSKA" Sp. z o. o., AZO DIGITAL , DRUM Polska Hieronim Strapagiel, IP SYSTEM CONTROL , Metal-Master Sylwia Ładzińska, Service Magic Marcin Wiktor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, INSEVIA SP. Z O.O., SANA Sp. z o.o., AUTOPOL - MICHALSKI MOTORS
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  11.06.2015. 00:01